Welcome to The Risk Gameที่มา

การพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ว่าองค์กรไหนหรือรูปแบบใดให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น ย่อมมีปัญหา
และปัจจัยมากมายที่จะส่งผลกระทบกับโครงการทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการและใกล้เวลาสิ้นสุดโครงการ
โดยจุดเริ่มต้นของการพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ การเก็บความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก
ในขั้นตอนนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สามารถชี้วัดได้ว่าโครงการจะสามารถดำเนินการต่อไปในทิศทางใด
ผู้จัดการโครงการจะต้องวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาของ
โครงการภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด ขั้นตอนในการดำเนินงานและปฏิบัติการ
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการงบประมาณ เป็นต้น
ซึ่งจากปัญหาข้างต้นเมื่อนำมารวบรวม วิเคราะห์แล้วพบว่าปัญหาที่ผ่านมา คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
จึงมีแนวคิดในการพัฒนา โปรแกรมการจำลองสถานการณ์ความเสี่ยงในการพัฒนาซอฟต์แวร์บนเว็บแอพลิเคชัน
เพื่อศึกษาและเข้าใจ และรวบรวมปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

คำอธิบายเกมส์

  1. คุณสามารถเล่นแข่งกับ BOT หรือจะเล่นแบบ Multiplayer ก็ได้ คุณจะได้รับงบประมาณตั้งต้นโครงการจำนวน 1 ล้านเหรียญ
  2. คุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเจอความเสี่ยงผ่านรูปแบบการทำงาน Work Process ต่าง ๆ เช่น Water Fall, Agile หรือ No Methodology ซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็จะแตกต่างกันในแต่ละรอบ
  3. พอผ่านทุกขั้นตอนการทำงานไปได้ ผู้ที่เหลืองบประมาณเยอะที่สุดจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ เกมส์นี้วัดกันที่ความคิด การตัดสินใจ การเรียนรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงโชคชะตาที่ไม่สามารถกำหนดได้

วิธีการเล่น